آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-09-26
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-09-26
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1400-09-26
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-07-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-09-26
تاریخ شروع همایش
1400-09-09
تاریخ پایان همایش
1400-09-11

 

اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب


 

 

فراخوان ششمین دوره "انتخاب پایان‌نامه برتر"

برگزار کنندگان

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران


حمایت کنندگان